Dubai

White Frame Corner

Burj 

Flight Path

Khalifa

#1

Global

Flight Path

Village

#2

Dubai 

Flight Path

Fountain Lake

#3

Dubai

Flight Path

Aquarium

#4

Dubai

Flight Path

Yacht

#5